Rapportage

In alle stamgroepen wordt gewerkt met een portfolio. Het werken met een portfolio maakt het leerproces zichtbaar en vergroot het eigenaarschap en de zelfsturing.  Kinderen kunnen m.b.v. het portfolio doelen stellen en inzicht krijgen in hun ontwikkeling.  Zelfsturing is het leerproces waarbij kinderen, samen met de stamgroepleider, starten met het omzetten van taken of gedragingen in doelen, de taak plannen en organiseren en reflecteren op de gestelde doelen en deze zo nodig bijstellen. Om het leerproces zelf te kunnen sturen, hebben kinderen  cognitieve, metacognitieve en motiverende leerstrategieën nodig. 

Driemaal per jaar nemen de kinderen deze map mee naar huis zodat de ouders hier in kunnen kijken met hun kinderen. Daarna wordt het portfolio in een kind- oudergesprek op school toegelicht, waarbij het kind, de ouders en de stamgroepsleider samen de voortgang bespreken. Het eerste gesprek in november gaat vooral over het welbevinden van het kind, in het tweede gesprek (maart) en het laatste gesprek in juni/juli staat de vakinhoudelijke ontwikkeling centraler. In alle gesprekken willen we met de kinderen  samen bekijken waar zij zich in willen en kunnen ontwikkelen en hoe ouders en school hen hierbij kunnen helpen.

Een onderdeel van het porfolio is het rapport. Hierop staat een overzicht van de vakgebieden zoals rekenen, lezen, spelling, wereldoriëntatie, tekenen, etc. Daarnaast zit er ook een overzicht van het cito leerlingvolgsysteem in het portfolio.

Er zijn per schooljaar 3 portfoliogesprekken; in oktober, februari/maart, en in juni/juli.