Leerlingvolgsysteem

Op De Duizendpoot maken we naast observaties en methodegebonden toetsen, gebruik van het Cito Leerlingvolgsysteem.
De vorderingen van de kinderen op de leervakken: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, worden twee maal per jaar met een landelijk genormeerde toets gemeten.
De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd door een ontwikkelingsvolgmodel.
Tevens hebben wij de beschikking over een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied, waardoor we extra informatie kunnen verkrijgen over het welbevinden van uw kind.
Het Leerlingvolgsysteem biedt ons de mogelijkheid de kinderen adaptief te toetsen en tevens ons eigen onderwijs te evalueren.