Burgerschap

Basisvaardigheden burgerschap zijn sociale en maatschappelijke vaardigheden die kinderen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat om het verwerven van kennis en vaardigheden en het toepassen van die kennis en vaardigheden in het leven van alledag. 
 

Sinds 2021 is er een nieuwe wet van kracht. Volgens deze wet moeten scholen actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Het is onze taak om kinderen te leren over de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat en democratie, zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 
 

Burgerschap veronderstelt kennis over bijvoorbeeld het functioneren van de Nederlandse democratie en de daarbij behorende waarden. Naast het bijbrengen van deze kennis is het ook belangrijk dat scholen, vanuit hun eigen levensbeschouwelijke en/of pedagogische visie, kinderen helpen bij het ontwikkelen van een passende houding. Door onze manier van werken vanuit deze jenaplanessenties beantwoorden we aan deze opdracht.
Actief burgerschap - wereldoriëntatie neemt een centrale plek in met als basis: ervaren, ontdekken en onderzoeken. 
Burgerschap is onderdeel van onze dagelijkse onderwijspraktijk. Jenaplanschool de Duizendpoot is een algemeen toegankelijke school waar de eigenheid van ieder kind centraal staat. Een school waar kinderen zich thuis voelen, waar zij anderen kunnen ontmoeten en waar zij zichzelf ten volle kunnen ontplooien. 
Op school ontmoeten mensen met verschillende achtergronden, ideeën en religies elkaar. Gelijkwaardigheid en respect voor elkaars waarden en opvattingen zijn binnen onze school begrippen die zorgen voor een verrijking van ons onderwijs. 
Ook leren wij kinderen, tijdens het gebruikmaken van de verschillende media, om kritisch om te gaan met bronnen. Wij besteden structureel aandacht aan democratische principes, de ontplooiing van de eigen identiteit, het vormen en bijstellen van een eigen mening en het voeren van debatten; kringgesprekken. Hierbij wordt een beroep gedaan op de communicatieve vaardigheden van de leerlingen; één van de jenaplanessenties.