MR

MR / GMR
Op iedere school worden belangrijke beslissingen genomen. De beslissingen worden vaak gemaakt door de directie of door het bestuur, maar zij overleggen alvorens te beslissen met ouders en teamleden. Dit gebeurt binnen de MR. De oudergeleding van de MR fungeert ook als aanspreekpunt voor de overige ouders van de school. 

De Medezeggenschaps Raad van de Duizendpoot bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit onderstaande personen.

Namens de ouders:
Dhr. Rudy Leenders
Mevr. Anke Barents

Namens het team:
Dhr. Mark Kuper, voorzitter, penningmeester
Mevr. Sabine Aben, secretaris

De raad vergadert meestal 5x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, als u aanwezig wilt zijn kan dat altijd. De vergaderingen van dit schooljaar zijn van 19.30 uur - 21.30 uur op school. 
 
Vergaderschema 2023-2024:
Zodra de dagen bekend kunt u deze hier vinden. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, die na goedkeuring, op het ouderportaal (in de digitale boekenkast) van school komen te staan. De MR werkt met een jaarplan waarin de activiteiten en vergaderpunten staan vermeld. Het wordt jaarlijks in december vernieuwd. De recente versie staat eveneens op ouderportaal.
Wilt u meer weten over de MR, dan kunt u altijd een vergadering bezoeken of een van de leden benaderen.