Praktisch

Inlooptijd

Iedere dag zijn alle kinderen vanaf 8.20 uur samen met hun ouders/verzorgers welkom op school en in de stamgroep. Samen een boekje lezen in de kring, gemaakte werkjes bekijken.  Om 8.30 uur starten we met de kinderen in de kring de schooldag. 

De lestijden zijn als volgt:
ma, di, do, vrij 8.30 - 14.30 uur
woe 8.30 - 12.30 uur

Speelkwartier voor alle groepen is van 10.15 - 10.30 uur

Overblijven 

Alle kinderen blijven op de De Duizendpoot tussen de middag op school. Met de stamgroepsleider nuttigen de kinderen samen hun boterham en hun drinken. Ze nemen dit mee van thuis. Er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden.

De onderbouwgroepen eten vanaf 11.30 uur  tot 12.00 uur en gaan daarna een half uurtje buiten spelen tot 12.30 uur. De midden- en bovenbouwgroepen eten tussen 11.45 - 12.00 uur en spelen daarna ook een half uurtje buiten. De stamgroepsleiders hebben dan ook een half uurtje pauze.

Op De Duizendpoot vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen samen werken en leren in de klas, maar ook daarbuiten. We hebben de pauzetijden van alle groepen op elkaar afgestemd. Zo kunnen de kinderen van alle leeftijden met elkaar omgaan en met elkaar spelen.

Bij het overblijven tussen de middag, tussen 12.00 - 12.30 uur, lopen er surveillanceouders op de speelplaats(en). Er is altijd ruimte voor meer ouders die hieraan een steentje willen bijdragen.

De surveillanceouders zijn het aanspreekpunt voor de kinderen tijdens het buitenspelen. Soms is er een ruzietje, soms is er kind gevallen, iemand krijgt de jas niet dicht, iemand is de drinkbeker kwijt, etc.
Vanuit het team is er altijd één aanspreekpunt voor zaken die de surveillance ouder niet op kan lossen. Ook voor een afmelding wanneer iemand niet kan komen surveilleren kunt u bij deze persoon terecht.
De schoolleider is het aanspreekpunt vanuit het team. Natuurlijk kunt u de stamgroepsleider ook benaderen mocht dat wenselijk zijn.

Veel surveillance ouders kiezen voor één vaste dag per week of per twee weken, waarin ze buiten lopen. Natuurlijk kunt u ook vaker komen meehelpen. Mocht u willen meehelpen met surveilleren, dan kunt u dat doorgeven bij de aanmelding van uw kind of als uw kind op school zit, bij juf  Jeannette.

Communicatie met ouders 

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

· Ouders worden via ouderportaal geïnformeerd. 

· Nieuwsbrieven (info) 

· Kind-oudergesprekken 

· Portfolio van het kind 

· Presentatie van de groep bij de start van het schooljaar 

· Inloopmomenten (iedere ochtend) 

· Facebooksite van onze school 

· Website 

· Scholen op de kaart 

· Schoolgids (boekenkast ouderportaal) 

· Verslagen van ouderraadbijeenkomsten (boekenkast ouderportaal) 

· Notulen medezeggenschapsvergaderingen (boekenkast ouderportaal) 

Ouderinspraak 

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

· Ouderraad 

· Medezeggenschapsraad 

· Ouderportaal 

· Deur kantoor schoolleider staat altijd open 


Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is belangrijk. Het is voor kinderen een manier om zich te uiten, te werken aan hun sociale en motorische ontwikkeling en aan hun gezondheid.
Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs verplicht op de basisschool. Kinderen van alle stamgroepen krijgen een keer per week bewegingsonderwijs door een vakdocent en daarnaast een maal per week een bewegingsles door de eigen stamgroepleider. Bij de gymles in de sporthal is gymkleding nodig. Bij de buitenlessen is geen speciale gymkleding nodig. De onderbouwkinderen hebben geen speciale gymkleding nodig, wel gymschoenen. Die bewaren we in de stamgroep.

De bovenbouwgroepen (6-7-8) en de middenbouwgroepen (3-4-5) krijgen op vrijdagochtend 60 minuten gym in de sporthal. Deze lessen worden gegeven door de vakdocent. 
De kleuters gymmen op dinsdag onder leiding van de vakdocent in de eigen speelzaal.
Buitengymles 30 minuten middenbouw: dinsdag.
Buitengymles 30 minuten bovenbouw: woensdag.

Daarnaast bieden we de kinderen een dynamische schooldag waarbij beweging en bewegend leren aan bod komen.

De middenbouw- en bovenbouwgroepen doen mee aan swim 2 play (een natte gymles). Verdere infomatie hierover wordt via ouderportaal t.z.t. gecommuniceerd.

Algemene Informatie

Vanaf 8.20 uur ontvangen we de kinderen op school, vanaf 8.30 uur begint het dagprogramma.
De kinderen van de Vrolijke Vuurvliegjes en de Lerende Lieveheersbeestjes ontvangen we via de zijdeur bij de ingang van de speelplaats. De kinderen van de Bezige Bijen ontvangen we via de zijdeur op de speelplaats. De kinderen van de Vlijtige Vlinders en de bovenbouwgroepen ontvangen we via de hoofdingang. Van hieruit gaan ze naar de eigen stamgroep.
Er is bij de school gelegenheid tot parkeren, de eerste vier parkeerplekken zijn aangegeven als kort parkeren voor het brengen en halen van uw kind. We vragen gezinnen die in de buurt wonen om te voet of met de fiets te komen. Er is een aantal fietsenstallingen bij de school, aan de voorzijde en op het zijgedeelte van de speelplaats.
Als de school uitgaat, wachten ouders buiten de kinderen op. Het is fijn als je als ouder meekijkt of je kind ook alle spullen weer mee terug naar huis neemt. De kinderen van de onderbouw komen via de buitendeur van de stamgroep naar buiten. De kinderen van midden-en bovenbouw gaan door gebruiken dezelfde deur als bij het naar binnen zijn gaan.

Eten en drinken

Eten en drinken voor in de ochtend- en middagpauze graag in herbruikbare bekers en trommels meegeven. Eten wat niet op gaat, blijft in de trommel, zodat u als ouder zicht houdt op wat uw kind eet. We bevelen gezonde voeding van harte aan.

Verjaardagen

Als kinderen jarig zijn, vieren we dit in de stamgroep. In de onderbouw mogen ouders hierbij aanwezig zijn. We doen geen traktaties in de stamgroep. Iedere jarige krijgt een kaart en mag daarmee naar de andere stamgroepen gaan. Iedere stamgroepleider schrijft een felicitatie op de
kaart. Om het voor de onderbouwkinderen overzichtelijk te houden gaat de jarige alleen naar de andere onderbouwgroep. Uitnodigingen uitdelen op school kan voor vervelende situaties zorgen. Daarom willen we jullie vragen om dit op een andere manier te regelen.

Ziekte /verlof

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
Op deze manier meldt u uw kind ziek: Als uw kind wegens ziekte niet op school kan zijn of om een andere geldige gezondheidsreden moet verzuimen, willen wij dat graag voor aanvang van de schooldag weten. Bij voorkeur meldt u uw kind (voor elke dag dat het absent is) af in het Ouderportaal onder "absentie." De stamgroepleider zal hierbij reageren op uw absentiemelding. Mocht dit in voorkomende gevallen niet lukken, dan kunt u ook de ziekmelding telefonisch doorgeven. Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: In de leerplichtwet is vastgelegd dat uw kind leerplichtig is vanaf 5 jaar. De ouders/verzorgers er dan voor moeten zorgen dat hun kind de school bezoekt. Als u echter vrij wilt hebben voor uw kind in verband met een huwelijk, een jubileum of overlijden binnen uw familie, kunt u verlof vragen. Ook voor culturele feest- en gedenkdagen van allochtone leerlingen mag vrij gegeven worden als deze genoemd zijn in de leerplichtwet. Bij voorkeur vraagt u het verlof aan in het Ouderportaal onder "verlof". De schoolleider zal hierop reageren door uw verlofaanvraag goed of af te keuren. Zorgt u wel voor een duidelijke omschrijving waarom u verlof aanvraagt.

Luizen

Iedere maandag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Indien er hoofdluis en/of neten die dichter bij de hoofdhuid zitten dan 1 cm bij uw kind geconstateerd wordt, dan wordt
er contact met u opgenomen en dient u uw kind die dag te behandelen met een luizenmiddel. Als de haren behandeld zijn, mag u kind weer naar school komen.

Weekopening/weeksluiting

Als ouder bent u van harte welkom om de vieringen bij te wonen. Deze vieringen staan vermeld op de jaarkalender en in de info.