Onderwijs op maat

Onderwijs op maat
Onze kwaliteitsondersteuner draagt samen met het team zorg voor passend onderwijs voor ieder kind.
Gezamenlijk houden zij de ontwikkeling van alle kinderen in de gaten. Kinderen goed observeren, hun onderwijsbehoeften kennen en hen volgen is hierbij essentieel.
Belangrijke meetinstrumenten hierbij zijn:
-voor de kinderen van groepen 1 en 2 het Ontwikkelingsvolgmodel van EDUMAPS. Met dit instrument worden de kinderen nauwkeurig gevolgd op wezenlijke ontwikkelingsaspecten, zoals bijvoorbeeld zelfstandigheid, spelontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, ontluikende geletterdheid.
-voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 het IEP LeerlingVolgSysteem waarmee de ontwikkelingen op de leergebieden en op sociaal emotioneel gebied in kaart worden gebracht.

Het team van De Duizendpoot is bekwaam in handelingsgericht werken, hetgeen inhoudt dat er gewerkt wordt met groepsplannen, waarin rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Aangepaste instructie en leerstofaanbod voor sterke en minder sterke kinderen is ons streven. Steeds gebruik makend van sterke kanten van kinderen en zaken die goed gaan.
De groepsplannen worden cyclisch geëvalueerd en bijgesteld aan de hand van observaties en toetsresultaten. Tussentijds vinden er kindbesprekingen plaats voor kinderen waar zorgen over bestaan. Ouders worden op de hoogte gebracht wanneer hun kind speciale zorg in de klas ontvangt of wanneer hun zoon of dochter in de kindbespreking komt.Wat betekent dit voor de stamgroepleider?

  • De stamgroepleider maakt contact met het kind, kan zich inleven en stemt af op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.
  • De stamgroepleider zorgt er voor dat de stamgroep een veilige en ondernemende groep wordt, waar kinderen van en met elkaar leren.
  • De stamgroepleider activeert en zorgt dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leren.
  • De stamgroepleider werkt met leer- en ontwikkelingsdoelen en begeleidt kinderen in het behalen van deze doelen.
  • De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep en gaat met de kinderen de wereld in.
  • De stamgroepleider is actief lid van het schoolteam waarin als een stamgroep met elkaar wordt geleerd en gewerkt.

Wat betekent dit voor ouders?

  • Om kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld is het belangrijk dat kinderen, ouders en de stamgroepleider hun ervaringen delen en samen onderzoeken hoe het kind het beste begeleid kan worden.
  • Ouders nemen deel aan de leef- werkgemeenschap van de school: ze kunnen hun expertise inbrengen of ondersteunen bij activiteiten. Het team, de kinderen vormen met de ouders de school.
Onze kwaliteitsondersteuner draagt samen met het team zorg voor passend onderwijs voor ieder kind. Meer lezen hierover? Onde het kopje documenten is het schoolondersteuningsprofiel te vinden.